Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Smartfish OÜ (registrikood 14364154, aadress Audova, Muri küla, Luunja vald, Tartumaa, 62208), edaspidi andmetöötleja.

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub ja töötleb, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe, e-posti ja Facebooki vahendusel.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Isikuandmete kasutamine

3.1. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus.

3.3.1. Isikuandmete töötlemine teostatakse kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

3.3.2. Isikuandmete töötlemist teostatakse juriidiliste kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamine ning tarbijavaidluste lahendamine)

3.2. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.2.1. andmesubjekti isikuandmeid: ees-ja perekonnanimi, telefon, e-posti aadress, kohaletoimetamise aadress, arvelduskonto number, kaupade ja teenuste maksetega seotud andmed (ostuajalugu).

3.2.2. veebilehe külastatavuse statistika – nt Google Analyticsi, Facebook Pixeli abil.

3.2.3. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Andmetöötleja kasutab isikuandmeid vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.3.1. Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuse haldamiseks ning kauba kohaletoimetamiseks.

3.3.2. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kogus, kaup, ostja andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuse analüüsiks.

3.3.3. Pangakonto numbrit kasutatakse makse tagastamiseks kliendile.

3.3.4. Isikuandmeid nagu telefoni number, e-posti aadress, kliendi ees-ja perekonnanimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste ostmisega seonduvaid küsimusi (klienditugi).

3.4. Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse.

3.4.1. Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamise tarbeks ja kliendiprobleemidega tegelemiseks ning lahendamiseks.

3.4.2. Kliendi ees-ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress edastatakse ostja poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleri poolt kohaletoimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

3.4.3. Kui tiigikalad.ee veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis sellega seoses edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

4. Turvalisus, andmetele ligipääs ja isikuandmetega tutvumine

4.1. Isikuandmeid hoitakse Veebimajutuse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumitel.

4.2. Kliendi isikuandmetele on juurdepääs veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmeid näha selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

4.3. Veebipood on kasutusele võtnud asjakohaseid turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävimise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

4.4. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja) toimubveebipoe ja volitatud töötlejate vahel sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejatel on kohustus tagada isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

4.5. Isikuandmetega saab tutvust teha klienditoe vahendusel.

5. Säilitamine

5.1. Ostuajalugu säilitatakse alates sõlmitud tehingust kolm aastat.

5.2. Tarbijavaidlustega ja maksetega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude aegumistähtaja lõpuni või nõude täitmiseni.

6. Nõusoleku tagasivõtmine

6.1. Kliendil on õigus isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võtta, kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel. Klient peab oma soovist teatama, kirjutades klienditoe e-posti aadressil info@tiigikalad.ee .

7. Kustutamine

7.1. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega, e-postil info@tiigikalad.ee .

7.2. Kustutamistaotlus vaadatakse üle kuni 1 kuu jooksul.

8. Vaidluste lahendamine

8.1. Isikuandmete töötlusega kaasnevate vaidluste lahendamiseks tuleb ühendust võtta klienditoega e-posti aadressil info@tiigikalad.ee  või telefonil +372 5806 503

9. Lõppsätted

9.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

9.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe (https://www.tiigikalad.ee/) kaudu.